رویای احداث پل بر روی تنگه داردانل به حقیقت می پیوندد

رویای احداث پل بر روی تنگه داردانل به حقیقت می پیوندد