راکت محلی به هلیکوپتر ملی

 

راکت محلی به هلیکوپتر ملی

فعالیتهای انتگراسیون و تستهای  آتش و فیر راکت دارای هدایت لایزری با نام L-UMTAS که با امکانات ملی تولید گردیده است را به هلیکوپتر آتاق با موفقیت تمام به اتمام رسید.UMTAS ها دیگر میتوانند که از هلیکوپتر آتاق بهر برداری کنند.