راکت جدیدا تولید شده تورکیه با نام " بورا"

راکت جدیدا تولید شده تورکیه با نام " بورا" به شکل موفقانه مورد آزماییش قرار داده شد.