راه اندازی تظاهرات از جانب مردم برعلیه حکومت در فرانسه

راه اندازی تظاهرات از جانب مردم برعلیه حکومت در فرانسه