اردوی آذربایجان در کلباجار داخل شدند

اردوی آذربایجان در کلباجار داخل شدند