اردوی آذربایجان 13 منطقه روستایی درولایت جبرئیل را از اشغال ارمنستان آزاد کرد

اردوی آذربایجان 13 منطقه روستایی درولایت جبرئیل را از اشغال ارمنستان آزاد کرد