اردوغان درجریان فعالیت های اجلاس ، مذاکرات دو جانبه ایی بعمل آورد

اردوغان درجریان فعالیت های اجلاس ، مذاکرات دو جانبه ایی بعمل آورد