اردوغان در مجلس تورکیه سوگند یاد کرد

رجب طیب اردوغان به عنوان اولین رئیس جمهور در نظام جدید ریاستی تورکیه در مجلس ملت کبیر کشور ادای حلف وفادای نمود