قوی ترین راکت را به فظا پرتاب نمود

قوی ترین راکت را به فظا پرتاب نمود