قوای مسلح ترکیه در مدیترانه و دریای سیاه تطبیقات نظامی انجام داد

قوای مسلح ترکیه در مدیترانه و دریای سیاه تطبیقات نظامی انجام داد