قوماندان هوایی حفتر همه چیز را اعتراف کرد

قوماندان هوایی حفتر همه چیز را اعتراف کرد