قتل عام مهاجران در مرز ملیلای اسپانیا

عبور مهاجران از مرز منجر به مرگ بی سابقه آنها در ملیلا، اسپانیا شد