اقدام تروریستی علیه مجلس ملی کبیر تورکیه خنثی گردید

 

اقدام تروریستی خائنانه علیه مجلس ملی کبیر تورکیه