پوشش نشراتی "مغرضانه CNN، از جانب تظاهرکنندگان غزه با تقلید مرده، مورد اعتراض قرار گرفت

پوشش نشراتی "مغرضانه CNN، از جانب تظاهرکنندگان غزه با تقلید مرده، مورد اعتراض قرار گرفت