پولند در تلاش تامین محل اقامت برای پناهندگانی اوکراینی

پولند در تلاش تامین محل اقامت برای پناهندگانی اوکراینی

پولند در تلاش است تا محل اقامت پناهندگانی را که از اوکراین فرار می کنند، تامین کند