پاشینیان اردوی ارمنستان را مقصر دانست

پاشینیان اردوی ارمنستان را مقصر دانست