پشک وفادار بالای قبر صاحبش

پشک وفاداری که بالای قبر صاحبش در تپ وتلاش قرار دارد