پنل تیپ جدید انرژی آفتابی در ترکیه تولید میشود

.

تکنالوژی سیستم نوع بیابانی ازجمله پنلهایی که تاکنون ساخته شده اند بهترین آن بوده، و درنظر دارد تا به تناسب پنل های عنعوی که تاکنون ساخته شده اند 30 فیصد بیشتر کارایی داشته باشد.