نیرو های عراق کنترول دو فابریکه سلاح داعش را بدست آوردند

نیرو های عراق کنترول دو فابریکه سلاح داعش را بدست آوردند