انتقال سیستم های تجهیزات دفاع هوایی اس ـ 400 ها آغاز یافت

 

جریان آغاز امور انتقال سیستم های تجهیزات دفاع  هوایی اس ـ 400 به تورکیه

امور انتقال سیستم های تجهیزات دفاع  هوایی اس ـ 400 از روسیه به به تورکیه آغاز یافت.