نخست وزیر تورکیه در کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک

نخست وزیر تورکیه در کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک