نجات پناهنده گان رانده شده از سوی گارد ساحلی یونان به آبهای تورکیه

ادعا گردید قایق پلاستیکی حامل 85 مهاجر از سوی نیروهای گارد ساحلی یونان به حریم بحری تورکیه باز گردند

در سواحل اولوسوالی آیواجیک ولایت چناق قلعه 85 مهاجر که ادعا گردید از سوی نیروهای گارد ساحلی یونان وادار شدند تا به حریم بحری تورکیه بازگردند ، در یک قایق پلاستیکی نجات داده شدند.

گروه متشکل از مهاجرین برای راه یابی به جزیره میدیلی یونان از ساحل آیواجیک با یک قایق های پلاستیکی به راه افتادند.

ادعا گردید که ددر حین این سفر بحری ،  یک قایق پلاستیکی حامل 85 سرنشین مهاجر از سوی نیروهای گارد ساحلی یونان وادار شدند تا به حریم بحری تورکیه باز گردانده شوند.

نیروهای وابسته به گارد ساحلی تورکیه در پی در خواست کمک پناهنده گان به منطقه اعزام شدند و آنها را نجات دادند.