انفجار واقع در گوون پارک انقره در سال 2016 به فراموشی سپرده نشد

از حادثه تروریستی راه اندازی شده از جانب سازمان تروریستی پ ک ک در تاریخ 13 مارچ سال 2016 در منطقه گوون پارک واقع در قیزل آی شهر انقره یک سال میگذرد. خانواده های سوگوارهموطن مان برای تجلیل شهدای این حادثه المناک درنقطه ییکه حادثه راه اندازی شده بود تجمع کردند و دسته های گل قرنفیل گذاشتند.