امینه اردوغان همسر رئیس جمهور ترکیه وارد ترکیه شد

امینه اردوغان همسر رئیس جمهور ترکیه وارد ترکیه شد.