مسیر پیاده روی تاریخی بودروم، Leleg

بودروم به خاطر سواحل زیبا، قلعه های باستانی و بنادر کشتیهای تفریحی آن معروف است.