مسجد تاریخی قرن شانزدهم دراوترا پردیش هند تخریب شد

مسجد تاریخی قرن شانزدهم دراوترا پردیش هند تخریب شد