مشوره و گفتگوی ایردوغان و امیر قطر در مورد عملیات عفرین و سوریه

مشوره و گفتگوی ایردوغان و امیر قطر در مورد عملیات عفرین و سوریه