مراسم تشیع جنازه شهدای فاجعه سقوط هلیکوپتر در شیریناق

مراسم تشیع جنازه شهدای فاجعه سقوط هلیکوپتر در شیریناق