مراسم کمکهای بشر دوستانه تیکا در افغانستان

مراسم کمکهای بشر دوستانه تیکا در افغانستان