منیر اوزکان چشم از جهان پوشید

منیر اوزکان هنرمند پر آوازه سینماو تیاتر تورکیه چشم از جهان پوشید.