مانور مشترک نظامی بین ترکیه و قطر

 

مانور مشترک نظامی بین ترکیه و قطر موسوم به " لانه شیر " بین روزهای 14 ام و 22 ام ماه مارچ ترتیب یافت