منطقه امن تشکیل گردید بعد آن چه خواهد شد؟

منطقه امن تشکیل گردید بعد آن چه خواهد شد؟