عملیات شاخه زیتون اردوی ترکیه علیه تروریستها در ششمن روزخویش

عملیات شاخه زیتون اردوی ترکیه علیه تروریستها در ششمن روزخویش