عملیات اردوسی ترکیه در جرابلس ادامه دارد

عملیات اردوسی ترکیه در جرابلس ادامه دارد