عملیات نیروهای مسلح تورکیه در منطقه خاکورک واقع شمال عراق علیه تروریستها

عملیات نیروهای مسلح تورکیه در منطقه هاکورک واقع شمال عراق علیه تروریستها