مکسیکو مهاجرین اتباع هائیتی را بازداشت کرد

مکسیکو مهاجرین اتباع هائیتی را بازداشت کرد