امدادگران بین المللی از روح مهمان نوازومقاوم مردم تورکیه تمجید کردند