خوانده شدن اولین آذان بعد از گذشت28 سال در قره باغ

خوانده شدن اولین آذان بعد از گذشت28 سال در قره باغ