خساره ای وارده به پارلمان ترکیه در اثر بمباران توسط کودتاچیان

خساره ای وارده به پارلمان ترکیه در اثر بمباران توسط کودتاچیان