کشتی گارد ساحلی یونان کشتی گارد ساحلی تورکیه را مورد آزار و اذیت قرار داد.

یک فروند کشتی گارد ساحلی یونان کشتی گارد ساحلی تورکیه را مورد آزار و اذیت قرار داد.