کشف135میلیاردمترمکعب گازطبیعی تورکیه دربحیره سیاه

تورکیه بمقدار135میلیاردمترمکعب گازطبیعی دربحیره سیاه کشف کرد


برچسب ها: