کشف یک تحت البحری آلمانی متعلق به جنگ جهانی اول در آبهای بلژیک

در آبهای بلژیک در بحیره شمال یک تحت البحری آلمانی متعلق دوره جنگ جهانی اول کشف گردید