کمپاین پیاده گردی انجمن گردشگران طبیعت آزاد مسلمان در بریتانیا

انجمن گردشگران طبیعت آزاد مسلمان در بریتانیا کمپاین پیاده گردی را در ماه مبارک رمضان راه اندازی کردند