اژه تورک مورد تائید اتحادیه اروپا قرار گرفت

اژه تورک مورد تائید اتحادیه اروپا قرار گرفت