هزارمین روز تحصن مادران دیاربکری

هزارمین روز تحصن مادران دیاربکری که فرزندانشان از جانب پ.ک.ک گرفته شده است