هوای ابری و غبار الود دیشب انقره

هوای ابری و غبار الود دیشب انقره