حامیان سازمان تروریستی در سویدن، خواستار تحریم تسلیحاتی تورکیه شدند

حامیان سازمان تروریستی در سویدن، خواستار تحریم تسلیحاتی تورکیه شدند

اقدام حامیان گروه تروریستی تجزیه طلب و راهپیمایی در مرکز شهر 2 ساعت طول کشید