همواره در کنار برادران آذربایجانی‌مان هستیم

ویدئوی جدیدی درارتباط بامانورمشترک نیروهای زمینی وهوایی تورکیه و آذربایجان