همسایه ات را نیز با خود بگیر و بیا

 

ترکیه در نمایشات توریزم عربستان سعودی با این شعار شرکت کرد.