حملات هوایی نیرو های مسلح تورکیه درمواضع تروریستها

در حملات هوایی نیرو های مسلح تورکیه مواضع تروریستها در هم کوبیده شد